Återvinningsindustrierna har kommit med en ny intressant rapport ”Trender inom cirkulär ekonomi”.

Slutsatsen är att det behövs en ökad efterfrågan från alla aktörer på det återvunna materialet. I dag är det billigare att använda jungfruliga råvaror. Det måste bli mer lönsamt att använda återvunna råvaror. Och det måste införas fler marknadsmässiga lösningar och ökad konkurrens på avfallsområdet.

Jag saxar ur rapporten

Klimatnytta vid återvinning jämfört med jungfruliga råvaror och förbränning:

  • Aluminium och stål: 96 procent respektive 87 procent lägre koldioxidutsläpp.
  • Glas: 20 procent mindre energi åtgår när återvunnet glas smälts till nytt glas – vilket besparar klimatet 41 procent minskat växthusgasutsläpp.
  • Plast: Genom att återvinna plast besparas användningen av olja, som vid förbränning ger utsläpp av växthusgaser. 55 procent minskade växthusgasutsläpp.
  • Organiskt avfall till rötning: 54 procent minskade klimatutsläpp.
  • Basmaterial som cement, stål, aluminium och plast svarar för nära 20 procent av CO2-utsläppen globalt.
  • Naturvårdsverket har beräknat att materialåtervinningen från hushållen skulle kunna öka med 60 000 ton till år 2020, och utsläppen av växthusgaser minska med i genomsnitt 91 000 ton koldioxidekvivalenter per år.
  • Sverige förlorar material till ett värde av 42 miljarder kronor varje år till följd av bristfällig cirkulation av material. Det är ungefär vad hela det svenska rättsväsendet kostar varje år.
  • Mycket bränns/energiåtervinns i dag som skulle kunna recirkuleras.

Översta bilden har jag lånat från Naturskyddsföreningens faktablad om cirkulär ekonomi.